• Dansk
  • English

Forskningsdatabasen

Databasen dækker publiceret litteratur fra danske universiteter og få andre forskningsinstitutioner, eksempelvis videnskabelige artikler, Ph.d.-afhandlinger, præsentationer fra konferencer og undervisningsnoter. Det er muligt at afgrænse sin søgning til et specifikt universitet og dokumenttype, ligesom det er muligt at afgrænse sin søgning til materiale, man kan få i fuldtekst.

I januar 2021 ophørte Den Danske Forskningsdatabase som en samlet søgetjeneste for danske forskningsinstitutioners lokale forskningsdatabaser. Uddannelses- og Forskningsstyrelsen skriver at de i 2021 vil undersøge, hvorledes der på ny kan skabes et samlet overblik over danske forskningsresultater.  Indtil der kommer en ny løsning, er du nødsaget til at gå til hver enkel dansk forskningsinstitutions lokale database, dog er der stadigvæk en fælles database for professionshøjskolernes vidensproduktion, https://www.ucviden.dk/. Læs mere om hvordan du finder frem til de lokale forskningsdatabaser via linket under adgang. 

Adgang
Fri adgang til Forskningsdatabasen