• Dansk
  • English

Meta-syntese

Metasyntesen samler og syntetiserer kvalitativ forskning inden for et bestemt område. I metasyntesen fortolkes andre forskeres fortolkninger til en samlet, ny fortolkning med henblik på en akkumulering af viden, ligesom i metaanalyse, men her sker akkumuleringen ikke i form af sammenligninger og statistiske beregninger, men ved at samle og fortolke andres fund (Frederiksen, Beedholm, & Glasdam, 2015).
Metasyntese som metode er udviklet med det formål at nå frem til et samlet billede af kvalitative forskningsfund på en systematisk måde (Bidstrup Jørgensen & Steenfeldt, 2010, s. 31).

 
Meta-syntese
Tidsramme
Relativt tidskrævende – afhænger af mængden af studier indenfor det givne emne.
Kilder
Alle relevante.
Søgninger
Tilsigter en omfattende og udtømmende  søgning, der foregår systematisk og hvor alt dokumenteres.
Syntese
Narrativt.


Litteraturliste

Bidstrup Jørgensen, B., & Steenfeldt, V. Ø. (Red.). (2010). Med sygeplejeteori som referenceramme - i forskning og udvikling. Kbh.: Gad.

Frederiksen, K., Beedholm, K., & Glasdam, S. (2015). Litteraturreview. I S. Glasdam (Red.), Bachelorprojekter indenfor det sundhedsfaglige område: indblik i videnskabelige metoder (2. udg., s. 53–62). Kbh.: Nyt Nordisk Forlag.