• Dansk
  • English

Databaser

Abonnér på Alfabetisk liste
Logo for Design365

365DESIGN

356DESIGN er en nyhedsplatform, der henvender sig til alle med interesse i design-, møbel- og interiørbranchen. Du kan finde viden om brancheprofiler, brands, regnskabsudviklings, trends og produkter.

Logo for Ebsco

Academic Search Premier

Multidisciplinære database indenfor alle fagområder, f.eks. Antropologi, Humaniora, Naturvidenskab, Psykologi, samfundsvidenskab.

Logo for Altinget

Altinget

På Altinget.dk finder du nyheds- og baggrundsartikler, politiske analyser og portrætter, meningsmålinger, debatindlæg og klummer
Logo for Ebsco

AMED

Artikeldatabase indenfor alternativ behandling incl. komplementær medicin, fysioterapi, rehabilitering, ergoterapi, palliativ pleje, fodpleje m.v.

Logo for Ankestyrelsen

Ankestyrelsen

Ankestyrelsen er landet øverste klageinstans på velfærdsområdet. På hjemmesiden kan du kan læse om Ankestyrelsens afgørelser og de praksisser styrelsen fastlægger på landsplan
Logo for SBI-anvisninger

Anvisninger.dk

En SBi-anvisning er en publikation om, hvordan man i byggeriet løser opgaver inden for et givent område i overensstemmelse med god praksis. SBi-anvisninger henvender sig først og fremmest til byggeriets professionelle parter, men de bliver også brugt i undervisningssammenhænge.

Logo for Ebsco

APA PsycINFO

Den største ressource med peer-reviewed litteratur inden for adfærdsvidenskab og mental sundhed. Inkluderer internationalt materiale udvalgt fra tidsskrifter på en række sprog.

Resume af akademiske tidsskriftsartikler, bøger, bogkapitler og afhandlinger.

Logo for Arbejderbevægelsens erhvervsråd

Arbejderbevægelsens erhvervsråd

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd udgiver analyser, debatindlæg og andre publikationer om bl.a. arbejdsmarked, uddannelse og ulighed.
Logo for Best Evidence encyclopedia

Best Evidence Encyclopedia

Formålet med siden er at give undervisere og forskere nyttig information om den evidens, der ligger til grund for en bred vifte af programmer for elever i klasserne K-12.

Logo for BAR bygge og anlæg

BFA Bygge & anlæg

BFA Bygge & Anlæg medvirker til kortlægning af branchens særlige arbejdsmiljøproblemer og udgiver branchevejledninger og uddannelsesmaterialer om god arbejdsmiljøpraksis.

Logo for bibliotek.dk

Bibliotek.dk

National base over materialer i danske forsknings- og folkebiblioteker.

Logo for Bloomsbury design library

Bloomsbury Design Library

Giver adgang til en række referenceværker, der dækker historie, teori og praksis inden for håndværk og design fra forhistorien til nutiden.

Logo for Bloomsbury fashion Central

Bloomsbury Fashion Central

Giver adgang til de to databaser Fairchild Books Library og Fashion Photography Archive.

Logo for Build

Build-forskning

Her fås adgang til forskning, bøger og artikler fra Build tidligere SBI (Statens Byggeforskningsinstitut), som ikke formidles gennem anvisninger. 

Logo for Ebsco

Business Source Premier

Business database med adgang til artikler fra internationale tidsskrifter.

Logo for BYG-ERFA

BYG-ERFA

Bygerfa formidler byggetekniske informationer fra byggeriets praksis i erfaringsblade under forskellige temaer. Erfaringsbladene udarbejdes af specialister og fagfolk fra byggebranchen.

Logo for byggedata

Byggedata

Ved Byggedata fås en samlet indgang til love og bekendtgørelser indenfor byggeriet, også kaldet Molio. Hjemmesiden indeholder også Håndbog for energikonsulenter.

Bygningsguiden

På bygningsguiden får du både viden om de 15 mest almindelige hustyper i Danmark og inspiration til at energirenovere. Den giver dig inspiration til, hvordan du får energiforbedret boligen – med respekt for både husets arkitektur og din økonomi. 

Logo for Bygningsreglementet

Bygningsreglementet

På bygningsreglementets hjemmeside fås den direkte adgang til nuværende og tidligere bygningsreglementer.

Logo for CABI

CAB Direct

CAB Direct er en omfattende referencekilde inden for de anvendte biovidenskaber, der omfatter de bibliografiske databaser CAB Abstracts og Global Health. Fagligt dækkes folkesundhed, sundhedsfremme, epidemiologi, miljø, ernæring, sundhedsvæsen, sygdomme og levnedsmidler.

Logo for Center for Kliniske Retningslinjer

Center for Kliniske Retningslinjer (CFKR)

Samling af danske kliniske retningslinjer fra 2009-. Hertil video og powerpoints der forklarer ”Systematiske reviews – Meta-analyser”, ”Kliniske Retningslinjer – hvad, hvorfor og hvordan” og ”JBI model of evidencebased healthcare”.

Logo for CEFU

Center for Ungdomsforskning (CeFU)

I Center for Ungdomsforskning (CeFU) forskes der i unge, ungdom og ungdomsliv. CeFU arbejder tværfagligt, problemorienteret og praksisrelateret.

Logo for Ebsco

CINAHL Complete

CINAHL Complete henvender sig til sundhedsprofessionelle samt studerende og forskere indenfor sundhedsområdet. Det er det definitive søgeværktøj, der indenfor sygepleje, ergoterapi, fysioterapi, patientpleje og sundhed i øvrigt, giver adgang til sundhedsfaglig information

Logo for Cochrane

Cochrane Library

Evidensbaserede databaser med månedsvis opdateringer, herunder The Cochrane Database of Systematic Reviews. Det er systematiske oversigter over de forsøg, som undersøger effekten af en given behandling.

Logo for Ebsco

Communication & Mass Media Complete

Artikeldatabase der dækker områderne kommunikation, massemedier, journalistik og mange beslægtede områder.

Danmarks Arealinformation

Her findes offentligt tilgængelige data om miljøet i Danmark fra forskellige myndigheder og organisationer. Det er bl.a. data indenfor temaerne: bygge- og beskyttelseslinjer, grundvand, jordforurening, lokal- og kommuneplaner, naturbeskyttelse og naturdata.

Logo for Danmarks evalueringsinstitut (EVA)

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gør uddannelser og dagtilbud bedre - gennem evalueringer, analyser og redskaber, som bidrager til at udvikle kvalitet. De udfører undersøgelser og analyser med et klart undersøgelsesdesign, en grundig dataindsamling og analyse og en målrettet formidling.

Logo for Danmarks Statistik

Danmarks statistik

Den officielle indgang til at finde statistik om Danmark og danskerne. Her er nyheder, analyser, publikationer og forhåndsdefinerede tabeller. Ved at vælge Statistikbanken kan du få vist detaljerede tabeller samt selv definere et bestemt udtræk af statistik.

Logo for DTU Danmarks tekniske kulturarv

Danmarks Tekniske Kulturarv: Digitale spor fra Danmarks Tekniske Universitet

Teknologihistorie
Få et unikt indblik i baggrunden for det moderne samfund med masser af teknologi, industri og bekvemmeligheder som varmt vand i hanen, jernbaner og elektricitet. Søg i DTU’s samling af historisk-tekniske bøger, se historiske fotografier eller dyk ned i et særligt tema.

Logo for Danskbyggeskik

Danskbyggeskik.dk

Danskbyggeskik.dk er en portal, som giver adgang til viden om tidligere byggetekniske forhold i Danmark. Der er særlig fokus på boligbyggeri, herunder især etagehuse, men almindelig forekommende husbygning er i vid udstrækning omfattet.

Logo for Dansk center for undervisningsmiljø

Dansk Center for Undervisningsmiljø

DCUM arbejder for at sikre et godt undervisningsmiljø på alle uddannelsessteder og et godt børnemiljø i alle dagtilbud. Siden fungerer som bindeled imellem forskning og praksis.

Logo for Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

Dansk clearinghouse for uddannelsesforskning

Indeholder udgivelser omkring uddannelsesforskning og udviklingsarbejder på danske skoler fra 2008-2018.

Logo for De kommunale nøgletal

De kommunale nøgletal

Her kan du finde tal fra de enkelte kommuner, f.eks, om hvor mange børn eller ældre, der er i kommunen

Den norske Nasjonalbibliografi

Den norske nationalbibliografi er en fortegnelse over udgivelser i Norge, der hører ind under Lov  om avleveringsplikt for allment tilgjengelige dokument.

Logo for Denoffentlige.dk

Denoffentlige.dk

Hjemmesiden indeholder debatter, viden og dialoger med fokus på velfærdsstaten og den offentlige sektor i Danmark.
Logo for Det administrative bibliotek

Det Administrative Bibliotek

Det administrative bibliotek giver adgang til dansk, nordisk og international jura
Logo for Det centrale virksomhedsregister

Det centrale virksomhedsregister

Information om alle virksomheder i Danmark inkl. årsregnskaber

Logo for NCFF

Det Nationale Center for Fremmedsprog (NCFF)

NCFF har til formål at understøtte og styrke fremmedsprog på alle niveauer i uddannelsessystemet.

Logo for DI Byggeri

DI Byggeri

På DI Byggeris hjemmeside findes information om arbejdsmiljø, statistikker og eksport.
DI Byggeri er det største branchefællesskab under Dansk Industri, og repræsenterer omkring 6.700 virksomheder inden for byggeri, anlæg og byggeindustri.

Domstol

Domstol.dk

Domstol.dk indeholder information om det danske retssystem, og om hvordan domstolene arbejder
Logo for DPU

DPU (Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse)

DPU udgør Danmarks største universitetsmiljø for grundforskning og anvendt forskning inden for pædagogik og uddannelse.

Logo for DS Distribute

DS Distribute

Få adgang til 300-400 standarder og Eurocodes online

Logo for Ebsco

EBSCO

Samsøgning i en række af (eller alle) de Ebsco databaser som VIA har adgang til. Det kan være en god idé hvis du har et smalt emne, som der ikke findes meget om; hvis dit emne er tværfagligt, og du ønsker at finde kilder fra forskellige fagområder eller hvis du vil undersøge hvilke Ebscobaser der har flest artikler indenfor dit emne – som forberedelse til en mere fokuseret søgning i én udvalgt database.
Logo for Ebsco Discovery Service

Ebsco Discovery Service

Søg efter internationale artikler på tværs af VIA Biblioteks licenser og tidsskriftspakker. 

Logo for Ebsco eBook Collection

Ebsco e-book Academic Collection

Vælg mellem 170.000 e-bøger til din PC, tablet eller smartphone.

Logo for Education Counts

Education Counts

Information om uddannelsesstatistik og uddannelsesforskning i New Zealand

Logo for Embase

Embase

Sundhedsfaglig database, som er relevant indenfor biomedicin, farmakologi, fysioterapi, ernæring og ergoterapi. En europæisk pendant til Pubmed.  

Logo for Emerald Insight

Emerald Insight

Fuldtekstadgang til tidsskrifter indenfor disse områder Business, management & strategy & Operations, Logistics and Quality
Logo for EPPI Centre

EPPI Centre (The Evidence for Policy and Practice Information and co-ordinating centre)

EPPI-Centret har til formål at informere politikere og professionel praksis om solid evidens indenfor uddannelsesområdet (i England).

EREF

EREF

Eref.dk – Program til beregning af Energitilskuddet for vinduer

Logo for Ebsco

ERIC

Artikler primært indenfor pædagogik og undervisning.

Logo for Espacenet

Espacenet

International patentdatabase fra Det Europæiske Patentkontor
 

Logo for Essential Science Indicator

Essential Science Indicators

Find topforskere, de mest betydningsfulde institutioner, tidsskrifter og lande inden for 22 forskningsområder målt ud fra antal af citationer til artikler indekseret i tidsskrifter i Web of Science Core Collection

Logo for EURlex

EUR-lex

EUR-Lex giver gratis adgang til EU-lovgivningen fra 1951og frem
Logo for Eurostat

Eurostat

Find tal og tabeller vha. den officielle indgang til europæisk statistik. Ved hvert emne kan der findes statistik fra de forskellige lande, og de kan bruges til sammenligning. Tabeller fra databaserne, bøger og tidsskrifter i PDF-format kan downloades gratis.

Logo for Familieretshuset

Familieretshuset

Familieretshuset arbejder bl.a. med adoption, navne, separation og skilsmisse, samvær, forældremyndighed og faderskab
Log for Fis bildung

Fis Bildung

Fis Bildung is the central portal for information on educational research, teaching and educational practice in Germany.

Logo for Folketinget

Folketinget

Hjemmesiden indeholder oplysninger om folkestyret og folketingets arbejde
Logo for EU-oplysningen

Folketingets EU-oplysning

Hjemmesiden giver svar på mange af de spørgsmål, man som borger kan have til EU og lovgivningen i EU
Logo for folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand

Indgang til information fra Folketingets ombudsmand.
Logo for forskningsportal.dk

Forskningsportal.dk

Søg efter videnskabelige artikler og ph.d. afhandlinger.

Logo for Furnitureindex

Furnitureindex.dk

Søg i fortegnelse over danske møbler fra det 20. og 21. århundrede

Logo for Google Scholar

Google Scholar

Søgemaskine der koncentrerer sig om videnskabelig litteratur og citationer

Logo for Ebsco

GreenFile

Greenfile er en artikeldatabase, hvor der findes artikler om menneskets påvirkning af miljøet, herunder emner som bæredygtighed, global opvarmning og grøn energi.

Logo for gulvfakta

Gulvfakta

Gulvfakta.dk fra Gulvbranchen giver gode råd og anvisninger til valg af gulvbelægning og konstruktioner i både nybyggeri og ved renovering. 

Logo for Idunn

Idunn

Nordiske videnskabelige tidsskrifter indenfor det pædagogiske, socialfaglige, samfundsfaglige og sundhedsfaglige område

Logo for IEEE Explore

IEEE Xplore

The IEEE Xplore Digital Library giver adgang til videnskabeligt og teknisk indhold udgivet af IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) og deres samarbejdspartnere.

Logo for Infomedia

Infomedia

Artikler fra aviser, fagblade og magasiner

Logo for Ingeniøren

Ingeniøren

Ingeniøren giver adgang til journalistiske artikler inden for alle områder af teknologi, ingeniørfag, it og naturvidenskab. Du har adgang til de 4 fagportaler: Tech management, DigiTech, WaterTech og Wastetech, der alle giver dig adgang til nye artikler samt mulighed for at søge efter ældre artikler.

Ingeniørens kulturarv 1891-2006

Digitaliseringen af alle betydende danske ingeniørtidsskrifter fra 1822-2006.
Du kan f.eks. finde oplysninger om store infrastrukturprojekter som broer, havne, skibe, jernbaner, elværker, veje, kloakanlæg, kanaler, landvindinger, fabriksanlæg og f.eks. kulturbygninger.

Logo for Joanna Briggs Institute

Joanna Briggs Institute

Joanna Briggs Institute tilbyder en omfattende række af forsknings- og undervisningsservices for sundheds- og undervisningsorganisationer

Logo for Jobindsats.dk

Jobindsats

Jobindsats.dk gør det nemt og hurtigt at få overblik over beskæftigelsesindsatsen gennem data og rapporter fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
Logo for Journal Citation Reports

Journal Citation Reports

Journal Citation Reports giver mulighed for finde tidsskrifter med stor betydning (stor impact målt ud fra modtagne citationer) i den internationale forskningsverden.

Logo for JSTOR

JSTOR Archive Arts & Science lV, Vll og Xll

JSTOR er en fuldteksttidsskriftsdatabase, som består af flere pakker

Logo for Karnov

Karnov - Skat og regnskab

Få adgang til søgning i disse databaser: Skat, Moms & Afgifter, Revision & Regnskab
Logo for Kriminalforsorgen

Kriminalforsorgen.dk

På kriminalforsorgen.dk kan du finde nyheder, statistik og nøgletal om kriminalforsorgen i Danmark.
Logo for Kunstindeks

Kunstindeks Danmark og Weilbachs kunstnerleksikon

Indgang til Kunstindeks Danmark, hvor der er muligt at søge på kunstnere og kunstværker på statslige og statsanerkendte museer. Indgang til den digitale udgave af Weilbachs trykte kunstnerleksikon over danske billedkunstnere og arkitekter.

LCAbyg

LCAbyg er et værktøj der beregner livscyklusvurderinger for bygninger. Med LCAbyg kan du beregne et byggeris miljøprofil og ressourceforbrug.

Logo for Libris

Libris

En søgning i svenske bibliotekers bøger, tidsskrifter, artikler m.m. Du finder titel, forfatter, udgivelsesår m.m. Der findes ofte yderligere information om titlerne: indholdsfortegnelse, sammendrag, billeder og link til fuldtekst.

Licitationen

Licitation – Byggeriets dagblad henvender sig til alle parter i bygge- og anlægsbranchen. 

Logo for MarketLine Advantage

MarketLine Advantage

MarketLine er en international business database, hvor det er muligt at finde virksomhedsprofiler, industriprofiler, landeprofiler, case studies og statistik.

Logo for den Europæiske Kommission

Maskindirektivet

Få overblik over de væsentligste sundheds- og sikkerhedskrav til maskiner på europæisk plan. Du kan enten gå direkte til maskindirektivet eller gå til Dansk Standards hjemmeside med maskinstandarder.

Logo for Materials science collection

Materials Science Collection

Materials Science Collection indeholder materialevidenskabsrelaterede artikler fra 1965 og frem.

Mediawatch

MediaWatch

Nyheder fra mediebranchen

Logo for Ebsco

MEDLINE

International biomedicinsk database fra The National Library of Medicine. Indeholder henvisninger inden for biomedicin og sundhed.

Logo for Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsens publikationer

På Miljøstyrelsen hjemmeside findes publikationer, bl.a.  rapporter på dansk og engelsk vedrørende love, bekendtgørelser og EU-retsakter, som bl.a. handler om miljøbeskyttelse, kemiske stoffer og produkter, affaldshåndtering og forurenet jord m.m.

Modens historie

På Modens Historie findes billeder og beskrivende tekst til beklædningstyper i perioder fra 1700 tallet til 1980'erne. Modens historie findes på National museets hjemmeside, som et tema.

Logo for Molio anvisninger

Molio anvisninger

Molios værktøjer vedr. Aftale og kommunikation, CAD/bygningsmodel, Beskrivelsesværktøjet samr Basisbeskrivelser. Tidligere kendt som Bips

Logo for Molio

Molio prisdata

Prisdatabaser fra Molio.

Logo for Mur & tag

Mur & tag

Teknologisk Institut formidler information om kvalitetssikring for bl.a. mursten, blokke, mørtel og tag. Du finder oplysninger om materialer, udførelse, projektering, mur og tagdetaljer samt normer & vejledning. Du finder bl.a Murerhåndbogen og Tegl 36 (opsætning af tegltage).

Logo for Nationalt center for skoleforskning

Nationalt Center for Skoleforskning (NCS)

Centeret er hjemsted for et nationalt forskningssamarbejde, som skal styrke dansk forskning i dagtilbud og skole, bidrage til bedre koordinering og tættere samarbejde og sikre at forskningen bliver til gavn for og formidles til dagtilbud og skoler i hele landet.

Logo for Nationalt Center for Udvikling af Matematikundervisning

Nationalt Center for Udvikling af Matematikundervisning (NCUM)

NCUM formidler matematikdidaktisk forskningsbaseret viden i samarbejde med praksis fra dagtilbud til ungdomsuddannelse.
 

Logo for Nationalt center for historie og kulturarvsformidling

Nationalt videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling (HistorieLab)

HistorieLab arbejder for at styrke historie- og kulturarvsformidlingen til børn og unge. Centrets hovedfokus er at styrke historiefaget i grundskolen og bidrage til at skabe en engagerende og faglig stærk undervisning.

Logo for læremiddel.dk

Nationalt videncenter for læremidler

Læremiddel.dk er et nationalt videncenter, der har til formål at udvikle og formidle viden om læremidlers betydning for læring og undervisning, herudover analyserer og evaluerer de forskellige typer af læremidler.

Logo for NB Beskæftigelse

NB Beskæftigelse

Fuldtekstartikeldatabase med fokus på relevant og kritisk journalistik om både beskæftigelsespolitik- og indsatser.
Logo for NB-social

NB Social

Fuldtekstartikeldatabase med fokus på information om sociallovgivningen og de deraf sociale og økonomiske effekter af den gennemførte politik.
Logo for Nora

NORA

Søg i det norske vidensarkiv med frit tilgængelig litteratur (Open Acess) f.eks. artikler, bøger, afhandlinger, rapporter og konferencebidrag. NORA (Norwegian Open Research archives) har til formål at fremme en samordnet udvikling af åbne institutionelle arkiver og understøtte Open Access publicering i Norge.

Logo for Nordart

Norart

Tværfaglig indgang til ca. 380 norske og enkelte nordiske tidsskrifter og årbøger.

Logo for Oeko-tex

Oeko-tex

Oeko-tec er sundhedsmærkning for tekstiler og her findes information om, hvordan man får mærket og hvilke varer der har Oeko-tex mærket.

Logo for Orbis

Orbis

Global finansiel virksomhedsdatabase

Oria.no

Søg efter viden i de norske fag- og forskningsbibliotekers bøger, artikler, tidsskrifter, musik, film og elektroniske ressourcer.

Partiprogrammer

Få adgang til partiprogrammer for nuværende og tidligere politiske partier i Danmark
Logo for Passport

Passport

Markedsdatabase, hvor du kan finde statistik og analyser på produkter, forbrugere og lande.

Logo for PEDro

PEDro

Database som dækker det fysioterapeutiske fagfelt. Databasen indeholder randomiserede kontrollerede studier, systematiske reviews og kliniske retningslinjer.

Professionshøjskolernes Studenterportal

Portalen indeholder afsluttende bacheloropgaver fra alle University Colleges i Danmark. De nyeste 5 år er tilgængelige.

Logo for Proquest

Proquest engineering collection

Adgang til artikler, figurer og tabeller indeni i artiklerne og alle bibliografiske poster fra the Engineering research database

Logo for Public Administration Abstracts

Public Administration Abstracts

Public Administration Abstracts indekserer bøger og artikler inden for væsentlige områder af offentlig administration

Logo for PubMed

PubMed

Medicinsk database

Logo for Videncenter for miljø og ressourcer

Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer

Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer (VMR) indsamler, bearbejder og videreformidler den viden og de erfaringer, som regioner opnår i deres arbejde med jord- og grundvandsforurening og på råstofområdet. Der gives adgang til pesticiddatabasen og litteraturdatabasen LIX.

Logo for Ebsco

Rehabilitation and Sports Medicine Source

Ortopædi, fysiologi, fysioterapi, ernæring, sport, motion og fysisk træning

Logo for retsinformation

Retsinformation

Få adgang til alle gældende love, bekendtgørelser og cirkulærer i statens juridiske online informationssystem.
Logo for Schultz

Schultz Lovportaler

Dækker lovstof inden for følgende områder: Administration og Økonomi, Beskæftigelse og Social og Sundhed.

Logo for Science Direct

ScienceDirect

Artikelsøgning fra tidsskrifter og en samling af ebøger fra forlaget Elsevier.

Logo for science report

Science Report

Science Report er et forskningsmedie, der følger med i, hvad der sker i det danske forskningsmiljø.
Logo for Scopus

Scopus

Scopus er en tværfaglig database, og den største citationsdatabase med citationer fra 1996 og frem

Logo for NB-ECEC

Skandinavisk forskning på dagtilbudsområdet - NB-ECEC

Forskningsdatabasen samler kvalitetsvurderet skandinavisk forskning i 0-6-årige børn i dagtilbud.

Logo for Aarhus UNiversitet

Skolelove

Her får du adgang til tidligere og nuværende skolelove. Databasen indeholder dokumenter om lovgivning på uddannelsesområdet, du kan f.eks. finde skolelovene tilbage til 1707.

Logo for Skolemonitor

Skolemonitor

Skolemonitor (tidl. Skoleliv) er et digitalt nyhedsmedie om folkeskolen. Der udsendes dagligt nyhedsbreve som man kan tilmelde sig, og dermed følge med i nyhederne og debatten. 

Logo for Skoletube

Skoletube

Skoletube giver adgang til 22 digitale værktøjer til brug i din undervisning. Her findes værkstøjer som Prezi, Padlet, WeVideo, Book Creator, Pixton, Screencast og mange andre.

Logo for Social og indenrigsministeriet

Social- og ældreministeriet

Find udgivelser fra Social- og ældreministeriet
Logo for social care online

Social Care Online

Information og forskning om alle aspekter af social omsorg og socialt arbejde

Logo for Socialpædagogernes vidensbank

Socialpædagogernes Vidensbank

Vidensbanken indeholder en bred type viden på det socialpædagogiske område hvor studerende og undervisere, men også pårørende ville kunne finde viden om den socialpædagogiske indsats.

Logo for Socialstyrelsen

Socialstyrelsen

Få adgang til bl.a. rapporter, artikler, evalueringer og inspirationsmateriale inden for områderne børn, unge og udsatte på det sociale serviceområde.
Logo for Ebsco

SocINDEX

Sociologisk forskningsdatabase

Logo for IDA

Spildevandskomiteen

På denne hjemmeside kan der findes rapporter og skrifter omhandlende afløbs- og spildevandstekniske problemstillinger. Spildevandskomiteens arbejder med de ingeniørmæssige opgaver vedrørende projektering, udførelse og drift af kloakanlæg og renseanlæg, herunder tilpasning af teknikken til fremtidige rensningskrav

Logo for Ebsco

SPORTDiscus

Databasen dækker sport og sportsmedicin samt mange relaterede discipliner.

Standarder og patenter

Links til danske og internationale standarder og patenter

Logo for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering skal fremme en effektiv arbejdsmarkedspolitik, og siden indeholder bl.a. tal og statistik på beskæftigelsesområdet.
Dekorativt billede

Sundhedsstatistik

Sundhedsstatistik - en guide

Logo for SwePub

SwePub

Swepub giver mulighed for at søge forskningspublikationer fra en lang række svenske universiteter og højere læreanstalter.
Basen indeholder henvisninger til peer reviewed forskningsartikler, populærvidenskabelige artikler og videnskabelige afhandlinger. Søgning bør foregå på svensk eller engelsk. Basen indeholder en del links til fuldtekst.

Logo for Ebsco

Teacher Reference Center

Undervisning og pædagogisk forskning

The EU Ecolabel

EU's hjemmeside om miljømærker og her findes information om miljømærket, hvilke produkter har det, og kriterier for tildeling

Logo for INAHTA

The international HTA database

Health Technology Assessment (HTA). Database over projekter i proces og publiceret fra INAHTA og andre organisationer i hele verden.

Eksportrådet

The Trade Council

Find information om og analyser af eksportmarkeder

Logo for TRÆ information

TRÆINFO

Adgang til Træinformations TRÆ-bøger

Logo for UC Viden

UC Viden

Professionshøjskolernes forsknings- og udviklingsaktiviteter, publikationer og bachelorprojekter

Logo for Ulrichs Web

Ulrichs Web

UlrichsWeb er en fortegnelse, som indeholder detaljeret information om mere end 300.000 tidsskrifter og serier af alle typer, både videnskabelig og populærvidenskabelige.

Logo for Var Healthcare

VAR Healthcare

Samling af skandinaviske procedurer og viden for sundhedsprofessionelle. ”Videnstof” rummer definitioner, forekomst og konsekvenser af diverse faglige emner.
Hertil ”Evidensbasering” som rummer Referencer, Forskning & Udvikling samt Litteratursøgning for faglige emner (søgeord m.m.)

Logo for Vejdirektoratet

Vejdirektoratet

Her finder du Vejdirektoratets udgivelser, love, regler og trafikinfo.

LOGO for VIA CFU

VIA Center for undervisningsmidler

VIA Center for Undervisningsmidler giver adgang til streaming af udsendelser samt udlån af undervisningsmaterialer til alle studerende og ansatte på læreruddannelserne i VIA.

Logo for Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet

Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet

Samler, udvikler og formidler uvildig og konkret viden om cirkulær økonomi i byggebranchen. Målet for VCØB via øget viden at gøre det enklere for alle parter at tage ansvar for at spare på ressourcerne i byggeriet og opnå korrekt og sikker håndtering og genanvendelse af bygge- og anlægsaffaldet.

Logo for Videncenter for sang

Videncenter for sang

Videncenter for sang indsamler, systematiserer og formidler viden om sang og udviklingstendenser.
Logo for Visible Body

Visible Body

Digitalt anatomi atlas i 3D

Logo for VIVE

VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

Find analyser, forskning og udgivelser inden for områderne børn og unge, folkeskolen, hjemløse, anbragte børn, sundhed og ældre.
Logo for Web of Science

Web of Science Core Collection

Web of Science Core Collection er en en meget anerkendt citationsdatabase, som indekserer de mest indflydelsesrige tidsskrifter og konferencer inden for alle fagområder.

Logo for What Works Clearinghouse

What Works Clearinghouse (WWC)

What Works Clearinghouse er et amerikansk digitalt bibliotek med uddannelsesmæssig forskning, der fokuserer på evidensbaseret uddannelse. 

Logo for Ebsco

Women's studies international

Databasen dækker fagområdet kønsstudier (gender studies)

Abonnér på Alfabetisk liste