• Dansk
  • English

Forskningsdatabasen

Databasen dækker publiceret litteratur fra danske universiteter og få andre forskningsinstitutioner, eksempelvis videnskabelige artikler, Ph.d.-afhandlinger, præsentationer fra konferencer og undervisningsnoter. Det er muligt at afgrænse sin søgning til et specifikt universitet og dokumenttype, ligesom det er muligt at afgrænse sin søgning til materiale, man kan få i fuldtekst.
 

Adgang
Fri adgang til Forskningsdatabasen